Terms of use

Fabrique Fantastique Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: Juni 2019

De Gebruiksvoorwaarden en de Privacy- en cookieverklaring zijn van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten, daarin begrepen de Content en enige andere materialen en tools, evenals bijwonen van evenementen die worden aangeboden door Fabrique Fantastique.

We raden je aan deze documenten grondig door te nemen.

 • Definities
 • Toepassing
 • Toegang tot en gebruik van de diensten
  • De Diensten
  • FF - Account
  • Verboden gebruik van de Diensten
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Aanbrengen van links naar websites beheerd door Fabrique Fantastique
 • Aansprakelijkheid
 • Kan ik mijn account op de dienst beëindigen?
 • Niet-naleven van Gebruiksvoorwaarden
 • Klachten
 • Divers
 • Contactgegevens

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verder verstaan onder:

*content: al het door Fabrique Fantastique gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, reclame, en andere inhoud die we jou beschikbaar maken, al dan niet interactief). Onze content kan ook soms content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.

* Fabrique Fantastique is een Belgische onderneming, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Sterrenstraat 48 met ondernemingsnummer 0543.526.929.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Fabrique Fantastique.

Door het louter gebruik van de Diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via de diensten is onderworpen aan onze Privacy- en cookieverklaring.

Wij raden je daarom aan deze voorwaarden en de privacy- en cookieverklaring aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze Diensten verderzet.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Je dient deze samen met deze voorwaarden en de privacy- en cookieverklaring in acht te nemen.

Fabrique Fantastique biedt diensten van entertainment, informatie, en events ongeacht het platform, waarbij ze op een zo’n gepersonaliseerd mogelijk manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te vermaken, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid te creëren (Hierna ‘Diensten’). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame, alsook het delen van data binnen Fabrique Fantastique zoals in de Privacy- en Cookieverklaring omschreven. Op die manier willen wij jou binnen Fabrique Fantastique bijvoorbeeld beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:

Studio Fantastique, Sir Mouse, Bim, Tuinman Tim, Heinz,

Profilering en personalisatie maken deel uit van onze Diensten. Voor meer informatie over profilering door Fabrique Fantastique en de gevolgen die dit voor jou kan hebben, lees onze Privacy- en cookieverklaring.

Voor verschillende van onze Diensten zal het noodzakelijk zijn een FF-account aan te maken. Bij het aanmaken van een FF-account zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals bv. Je e-mail adres, wachtwoord, naam en geboortedatum. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens is daarbij de Privacy- en cookieverklaring van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

Voor het FF-account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggen en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden gesteld.

Je zal de Diensten niet gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Voor het verspreiden, verzenden, uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoel zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Diensten te omzeilen.
 • Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de Diensten op enigerlei wijze worden aangetast;
 • Voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de gebruiker;
 • Voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 • Om inbreuk te maken op de rechten van Fabrique Fantastique of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
 • Om deze te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken te maken;
 • Om haar te decompileren of “reverse-engineeren”, de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de Dienst te kopiëren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken te maken.
  • Handelingsbekwaamheid
 • Jouw naam en e-mail adres;
 • Een precieze aanduiding/beschrijving van de ontwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt.
 • Jouw argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de Diensten moet verwijderd worden.

Door het gebruik van deze Diensten verklaar je, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen (“handelingsbekwaam”), of-indien minderjarig- dat je voorafgaande toestemming hebt verkregen van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Fabrique Fantastique let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Fabrique Fantastsique moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om de privacyverklaring van Fabrique Fantastique aandachtig te lezen alvorens een FF-account aan te maken.

Fabrique Fantastique kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Diensten gebruikt zouden worden zonder voormeld toezicht en toestemming.

De Diensten, zijn beschermd middels intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van Fabrique Fantastique of haar licentiegevers.

Fabrique Fantastique verstrekt je een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, dwz veergaven van de Content van de Diensten en het maken van kopies voor eigen prive-gebruik.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik anders dan in het kader van persoonlijke en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabrique Fantastique niet toegestaan.

Als Fabrique Fantastique je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Diensten te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezig of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.

Je verstrekt aan Fabrique Fantastique de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc. dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling van andere tegenprestatie. In elk geval draagt Fabrique Fantastique geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart Fabrique Fantastique tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. Fabrique Fantastique is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan publicatie op de Diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact op te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze Diensten te verwijderen.

Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van een Dienst is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de pagina van de Dienst waarbinnen Fabrique Fantastique de content aanbiedt.

Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van de Diensten is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

De informatie op de Diensten is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Fabrique Fantastique streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de informatie op Diensten toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan Fabrique Fantastique hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Fabrique Fantastique is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de Diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Je gebruikt deze diensten geheel op eigen verantwoordelijkheid.

De Diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door Fabrique Fantastique worden gepubliceerd op de Diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving in de rechten van derden.

Indien Fabrique Fantastique dit aangewezen acht of wanneer Fabrique Fantastique daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettig of inbreukmakende bijdragen.

In geen geval kan Fabrique Fantastique aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van Fabrique Fantastique toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe Fabrique Fantastique maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijke recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van Fabrique Fantastique.

Bij aanvang van de Dienst zal het echter nog niet mogelijk zijn om zelf uw account te beëindigen. Indien u dit wil, zal u een mail moeten sturen naar info(@)fabriquefantastique.be.

Fabrique Fantastique kan beslissen jouw account te beëindigen indien je je niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.

De gegevens van jouw FF-account kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als Fabrique Fantastique dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan je steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij Fabrique Fantastique. Indien je dergelijke inhoud opmerkt of je meent dat een inbreuk op jouw rechten wordt gepleegd, dan kan je dat melden op het hieronder vermelde adres van Fabrique Fantastique.

Bij iedere melding dien je de volgende gegevens verplicht mede te delen:

Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy- en cookieverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van “laatste update” bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden of in de Privacy- en cookieverklaring, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail. Indien wettelijk vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor de wijziging.

Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot de Diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen. In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

Fabrique Fantastique, Sterrenstraat 48, 2500 Lier

Email: info(@)fabriquefantastique.be